Zaslíbení prvních sobot v měsíci

 

Zaslíbení prvních sobot v měsíci

(z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/ 2689 z r.1986) 

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu. Je to splnění jednoho přání P.Marie ve fatimských zjeveních. 

Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí:

"Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence." ( K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a ne vždy o první soboty po prvním pátku. ) 

Dne 15.srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy: 

"Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci ... Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa.
Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více.
Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejně jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: "Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni." 

 

 

Ježíšova zaslíbení 
pro novénu prvních sobot 
devíti po sobě jdoucích měsíců 
ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

 

 1) Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.

2) Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. 

3) Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.

4) V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.

5) Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.

6) Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.

7) Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.

8) Chudým se dostane příbytku a chleba.

9) Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovaťBoha, bližního i nepřítele.

10) Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.

11) Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.

12) Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)

13) Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
14) Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.

15) Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

16) Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.

17) Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.

18) Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.

19) Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.

20) Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. .

21) Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.

22) Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.

23) Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

24) Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

25) Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

26) Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.

27) Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28) Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.

29) Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.

30) Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.

31) Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.

32) Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.

33) Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat. 


K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení": "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!" 

Převzato z /www.abcsvatych.com

 

Biskupství ostravsko – opavské vás zve na

Národní pouť do Fatimy

u příležitosti 100 let zjevení Panny Marie

 

S biskupy a kněžími naší vlasti prožijeme:
• Večerní modlitbu růžence se světelným průvodem
• Prohlídku místa zjevení na Cova da Iria
• Návštěvu rodných domů pasáčků
• Slavnostní mezinárodní poutní mši sv. před bazilikou Panny Marie
Dále také navštívíme klášter v Coimbře spojený s životem sestry Lucie, světoznámé poutní místo Santiago de Compostela, Lisabon a další zajímavá místa.

Termín: 9. 9. – 17. 9. 2017
Cena: 19 900,- Kč + 30 EUR
Doprava: letecky z Prahy
Přihlášky do: 15. 3. 2017 na: palomino@volny.cz, nebo tel.: 728 361 728

Připraveno ve spolupráci s CK Palomino, V rohu 725/12, 142 00 Praha


Podrobný program pouti:
1.den - odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování, nocleh
2.den - Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, novoklasicistní bazilika Panny Marie s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika Nejsvětější Trojice z roku 2007, Křížová cesta, návštěva domů pasáčků, individuální program, účast na modlitbě Růžence
3.den - Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské opatství Panny Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel Panny Marie Nazaretské
4.den –Fatima – účast na Národní pouti, společná křížová cesta, modlitba u sousoší anděla míru, odpoledne národní mše svatá na místě zjevení, Capelinha /koncelebrují biskupové a kněží z ČR/
5.den –Fatima – hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě, 10.00 hod. mezinárodní modlitba svatého růžence, 11.00 hod. hlavní mezinárodní mše svatá před bazilikou Panny Marie Růžencové, večer účast na modlitbě Růžence
6.den - po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické části města, návštěva kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, odpoledne odjezd do Santiago de Compostely, prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh
7.den - Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního muzea a klenotnice, odjezd do Fatimy, ubytování, večeře, nocleh
8.den –Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon sv. Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I v manuelském slohu, diamantový dům Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu, možnost získání certifikátu z návštěvy tohoto místa, návrat do Fatimy, večeře, nocleh
9.den - snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy

Cena zahrnuje:
letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky, 8x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze /1x Lisabon, 6x Fatima, 1x Santiago de Compostela/, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy.

Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda, převzato z www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/3174-poutni-zajezd-do-fatimy-ke-100-vyroci-zjeveni-panny-marie.html

 

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář


 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz