Úmysly živého růžence na říjen 2017

1. Za představitele státu, aby rozhodovali v souladu s Božími přikázáními a udržovali mír ve světě

2. Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných

3. Za seniory, aby našli v rodinách pomoc a oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací

 

KARTIČKY I ÚMYSLY JSOU V KOSTELE VZADU V KRABIČCE. KARTIČKY SI NEZAPOMEŇTE VYMĚNIT V KRABIČCE.

 

 

Každý, kdo má 1. desátek:

začíná Apoštolským vyznáním víryotčenáš a tři modlitby Zdrávas Maria, do kterých se přidávají za jméno Ježíš postupně tři vedlejší věty (1.„...v kterého věříme“ 2.„...v kterého doufáme“ 3.„...kterého nade všechno milujeme“), které ukazují na tři božské ctnosti, zakončeném krátkou modlitbou Sláva Otci, následuje desátek 

 

Kdo má 5. desátek:

 Zakončuje růženec včetně závěrečné modlitby Zdrávas Královno a přidává:

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

Další pokyny:

Kartičky s desátkem a kratičkým rozjímáním se budou předávat vždy nejpozději každou poslední neděli v měsíci, jinak dle domluvy. Předáváte kartičku vždy stejnému členu živého růžence a novou obdržíte rovněž vždy od stejného člena. Seznam členů, tak jak jde po sobě, bude vyvěšen na nástěnce v kostele i na webových stránkách farnosti.

Přímluvy na nový měsíc budou vždy v sakristii poslední neděli v měsíci.

 

Kontakt na vedoucí skupiny:

Kristina Tobolová 

Lenka Bakalová

 

Členové:


1.           Lenka Bakalová

2.           Milan Kyjovský

3.           Jarmila Kyjovská

4.           Eva Slováčková

5.           Kristina Tobolová

6.           Anna Maléřová

7.           Dagmar Pomikálková

8.           Marie Chovancová

9.           Marie Chovancová st.

10.        Jan Chovanec

11.        Petr Chovanec

12.        Radana Chovancová

13.        Štěpánka Albertová

14.        Eliška Daňková

15.        Marie Kopišťová

16.        Cilka Mojžíšová

17.        Milada Humplíková

18.        Jarka Michalčíková

19.        p. Havlíček

20.        pí Havlíčková


 


I. Tajemství radostná

·         kterého jsi z Ducha Svatého počala.

·         s kterým jsi Alžbětu navštívila.

·         kterého jsi v Betlémě porodila.

·         kterého jsi v chrámě obětovala.

·         kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Tajemství světla

·         který byl pokřtěn v Jordánu.

·         který zjevil v Káně svou božskou moc.

·         který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

·         který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

·         který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství

·         který se pro nás krví potil.

·         který byl pro nás bičován.

·         který byl pro nás trním korunován.

·         který pro nás nesl těžký kříž.

·         který byl pro nás ukřižován.

IV. Tajemství slavná

·         který z mrtvých vstal.

·         který na nebe vstoupil.

·         který Ducha Svatého seslal.

·         který tě, Panno, do nebe vzal.

·         který tě v nebi korunoval.


 

Zdrávas Královno…

 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,  aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
 

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
 


Každý může na závěr přidat modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, ochraňuj mocí své božské lásky našeho Svatého Otce amen.

 


 

 

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář