LEDEN 2018

leden 2018.docx (39455)

 

Tříkrálové rozjímání:

Bože, tvá sláva zazářila celému světu
v dítěti v jesličkách.
Mágům vyšla hvězda.
Tvé světlo je vyslalo na pouť,
aby tě hledali, nalezli a vzývali.

Nechávají všechno ležet a stát
a vydávají se na pouť svého srdce.
Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu,
zlato lásky,
kadidlo své touhy
a myrhu své bolesti.
Předstupují před dítě,
padají před ním a vzývají ho.
Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe,
jsou zcela přítomni.

Jejich touha je naplněna.
Rozprostírají své dary
a v dítěti rozpoznávají krále,
kterému darují své zlato,
Boha, kterému přinášejí kadidlo,

 

a lékaře, který za ně zemře,
aby uzdravil jejich rány.

Jemu věnují myrhu,
léčivou bylinu z ráje,
která uzdravuje všechny rány.
Na své cestě často nevím,
kde stojím a kam mě má cesta vede.
A někdy jsem unavený jít dál
a chci zůstat stát a odpočívat.

Dej, ať na obzoru mého srdce
zazáří hvězda, abych šel dál
po své cestě k tomu, který jediný
dokáže naplnit mou touhu:
k Bohu, který se stal člověkem,
k dítěti v jeslích,
v němž se zjevila tvá sláva.

Dej, ať rozpoznám v dítěti moudrost,
která ukazuje také mně
cestu k pravému životu.
A uč mě tajemství vzývání:
jednoduše před tebou padnout,
zapomenout na sebe a na své starosti,
neboť se mě dotýkáš ty.

Zdroj: www.vira.cz

 

 

 

Tříkrálové žehnání domu. Co znamená K+M+B?

 

Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále. Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě opravdu všude. Při této příležitosti nežehná dům kněz, nýbrž otec nebo matka rodiny spolu s dětmi. Vždycky nás moc bavilo, že smíme běhat s kadidelnicí z jednoho pokoje do druhého a všechno v bytě kropit svěcenou vodou.

Požehnání ukazuje člověku, že v jeho domě přebývá sám Bůh

Obyčej žehnání domu při této příležitosti vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly obytné prostory i stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl. Protože se Boží sláva viditelně zjevila v Ježíši Kristu, má se zjevit všude, také v našich domech a bytech. Požehnání má ukázat člověku, který se často sám cítí jako bez domova, že v jeho domě s ním přebývá sám Bůh. A tam, kde přebývá Bůh, se může zabydlet i člověk.

Co znamená K+M+B?

O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christusmansionembenedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

Zdroj: www.vira.cz

Spravedlnost v manželství – je vůbec možná?

 

Spravedlnost - vůči komu vlastně?

Spravedlnost spočívá v tom, že člověk dává Bohu i lidem to, co jim náleží, především pak to, že dodržuje Boží i své slovo! Být spravedlivý si žádá, abychom dávali každému, co mu náleží. Je dobré reflektovat, jakým způsobem se věnujeme partnerovi a svým dětem. Dáváme jim to, co jim náleží? Svůj život, svůj čas, svou pozornost…?

Mnohdy se v rodinách můžeme setkat s tím, že není až takový problém, zvláště v současné generaci rodičů, že by se rodiče nevěnovali svým dětem. Zde myslím, že děti mnohdy mohou spravedlnost, co se týká našeho dávání se jim, zakoušet. Ale častokrát to jde na úkor partnerského vztahu. Máme čas na děti, ale nemáme čas na svého partnera. A přitom když dva lidé vstupovali do manželství, mluvili sice o přijetí dětí, které se jim narodí, ale především mluvili jeden o druhém.

Co jsme svému partnerovi ve skutečnosti slibovali?

Žena neslibovala muži, že se (jen) postará o děti, ale mluvila o tom, že se odevzdává jemu… Má na něho čas, nebo ho vnímá jako malého, který žárlí na své děti, když si žádá pozornost (přeci se musím věnovat dětem)? Podobně muži neslibovali, že rodinu (jen) finančně dostatečně zajistí (zajistí každý rok dovolenou u moře, nový barák…), ale slibovali, že se odevzdávají své ženě. Je muž ochoten pochopit, že nasazení jeho života vyžaduje především jeho žena, protože jí dal svůj život?

Zachovat druhému lásku není jen nečinit mu zle

Někdy partneři litují situací, kdy tomu druhému ublížili. Chápu to, ale přitom toto mu neslibovali – nikdy ti neublížím. Naopak se však ve slibu vyjadřovalo, že druhému zachovám lásku, úctu a věrnost. Co to znamená slíbit někomu, že mu zachovám lásku? Znamená to, že nikdy neudělám nic, co by bylo proti lásce? Není takové pojetí trochu málo? Láska totiž není nekonáním něčeho špatného, její obsah není takto negativní (takto mě „milují“ lidé, se kterými jsem se nikdy nesetkal). Láska je pozitivní skutečnost. Slibovat zachování lásky je tedy slibem, že budu druhému každodenně aktivně projevovat lásku. A tak se těch partnerů ptám, zda třeba cítí také výčitky z toho, že uplynul den, ve kterém nevynaložili úsilí, aby projevili konkrétním a zjevným způsobem druhému svou lásku. Protože v tom je přeci ona spravedlnost – dát mu, co mu ze slibu náleží! Dodržet své slovo, které dám partnerovi, dětem… A to i v těch nejmenších a nejobyčejnějších věcech.

Dodržet slíbené slovo i za cenu vlastního nepohodlí?

Měli bychom si svého slova vážit, a ne jen tak něco slibovat, plácat. Měli bychom si za svým slovem stát, i když to pro mě v danou chvíli znamená třeba i nějakou újmu. Mělo by i pro nás platit ono božské – Bůh řekl a stalo se, či v jiné míře – a slovo se stalo tělem.

Buďme tedy spravedlivými, lidmi, kteří usilují o dobro druhého (dát mu to, co mu náleží), kteří jsou v této spravedlnosti věrni Božímu zákonu a také věrni svému slovu.

Zdroj: www.pastorace.cz

 

EttyHillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině gymnasijního profesora. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora Westerbork, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 7. září 1943 byla s celou svou rodinou zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla 30. listopadu se svými rodiči a dvěma mladšími bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky. Její deníky a dopisy, které vypovídaly o běžném životě v těžké době a o vnitřní proměně jedné mladé ženy, byly zveřejněny až desítky let po válce a staly se bestsellerem.

Pohled do života EttyHillesum 

Varování: nečekejme seznámení s mravně bezúhonnou světicí. Tou Etty nebyla. Ale ... Bůh jí dal velké dary a oslovil skrze ni mnoho jiných lidí: současníků, kteří si jí vážili, a později čtenářů jejích deníků a dopisů. Deníky vyšly tiskem až v r. 1981 a vzbudily velkou pozornost, proto byly vydány i dopisy. V češtině se knihy jmenují Přervaný život   a Myslící srdce

Židovka z Holandska

Etty (tj. Ester) Hillesum se narodila 15.1.1914 v holandské židovské rodině, maminka byla Ruska. K náboženství Etty nikdo nevedl, její smýšlení i životní styl byly liberální. Vystudovala práva, ale zajímala ji psychologie a jazyky. Žila v AMyslící srdce  terodamu v rodině vdovce Hana Wegerifa, vedla mu domácnost. Učila ruštinu, četla ruské spisovatele a zvlášť německého básníka Rilkeho, jeho poezii i dopisy. Sama chtěla být velkou spisovatelkou. Etty bylo tehdy 27 let, byla inteligentní, citlivá, uměla se dobře vyjadřovat, ale v nitru byla komplikovaná, trýznivě nevyrovnaná. 

Veliká vnitřní proměna 

3.2.1941 prožila Etty – jak to později nazvala - své (pravé) „narození“: seznámila se s psychologem Juliem Spierem (při psaní jej označuje: S.). Jemu bylo tehdy 54 let a síla jeho osobnosti působila, že mnohé ženy ho zbožňovaly. Také Etty mu – zpočátku jí to bylo nemilé - propadla. Stala se jeho klientkou, pak i přítelkyní (a milenkou). Zásadně ji ovlivnil i po-bídnutím, aby četla Bibli. Jeho víra a modlitba ji velmi zajímaly. Jejich vztah trval rok a půl. 15. září 1942 Spier zemřel. Ať už v naších očích jde o vztah jakkoliv nestandartní, přece Etty úplně změnil život. 

Kruté a děsivé vnější okolnosti

10.5.1940 německá vojska vpadla do Nizozemí. Od počátku roku 1941 – v době, kdy se odehrává vnitřní proměna Etty - přibývalo různých opatření, která židy vyčleňovala ze společnosti a izolovala. Od dubna 1942 museli nosit žlutou hvězdu. Nacisté přikročili k tzv. definitivnímu řešení židovské otázky (tj. k vyvražďování židů). Holandské židy soustřeďovali do koncentračního tábora Westerbork a od léta 1942 je odtud postupně deportovali do Osvětimi, aniž tito zubožení lidé věděli, kam přesně jedou a co je tam čeká. Ale Etty odmítá zuřit, nenávidět ap.  

Vnitřní síla Etty vůči rostoucí jistotě blízké smrti

Etty docházelo, že nacisté nechtějí židy jen přesídlit, ale vyvraždit:

Její deníky končí v říjnu 1942. Následující zápisy se nám nedochovaly. Víme, že měla deník s sebou při cestě do Osvětimi. Poslední rok jejího života známe jen z jejích dopisů a ze svědectví druhých lidí. Snažila se v bídě Westerborku udělat, co jen pro koho mohla. Naplnila tam slova, kterými její deník končí: „Chtěla bych být balzámem na tolik ran...“

Zdroj: www.kna.cz

O co v křesťanství ne-jde?

 

Nedostáváme se občas do stejné situace jako někteří členové vyvoleného národa v Ježíšově době?

Seznam povoleného a zakázaného

Církev bývá naší společností nahlížena jako jedna z mnoha politických stran. Jako organizace, která se snaží prosadit svůj program, s nímž chce být hybnou silou ve společnosti, mít vliv a vážnost. A která pro realizaci svých cílů shání dobrovolníky a nové zájemce.

Program se jeví jako jednoduchý: boj proti potratům, proti eutanázii, proti antikoncepci, proti rozvodům; boj vedený s morálkou Desatera, která je ovšem především sexuální morálkou. Nový zákon je pak základní učebnicí církve a je třeba jej číst v rejstříku povoleného a zakázaného. Poctivé dodržování přikázání zajistí věřícím nebe, nedodržování vyústí v peklo. Posláním církve je pak přesvědčit co největší počet lidí o tom, že potraty, eutanázie a antikoncepce by měly být navždy zakázány.

Morálka bez mystiky je mrtvá klec

Možná že úplně stejně své náboženství vnímala jedna skupinka Židů Kristovy doby. Mojžíšský zákon měl svých 613 přikázání a v jedné chvíli zbožní Židé diskutovali, které z nich je asi to největší.

Diskutující Židé nám připomínají mimoděk důležitou věc: to, že se vede debata na zbožné téma, ještě neznamená, že má smysl. Podobně to, že tématem nějaké zbožné knihy tzv. duchovního autora jsou svatá jména, Pán Ježíš a Panna Maria, ještě neznamená, že dotyčná kniha je dobrá. A pokud námětem malířského plátna je ten či jiný světec, rovněž to neznamená, že nejde o kýč. Ale zpět k tématu...

Protože se zbožní Židé nemohli shodnout nebo proto, že neměli úplně čisté úmysly, přišli se svou otázkou za Ježíšem Kristem. „Které přikázání je největší? Potraty, nebo eutanázie? Mše zády k lidu, nebo zády k Bohu? Přijímání do ruky, nebo do úst,  vestoje, nebo vkleče?“ Odpověď Ježíše Krista ale míří doprostřed, k podstatě vesmíru – „Miluj Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše a ze všech svých sil. Toto je první přikázání a toto je, člověče, zadání tvého života“ (srov. Mk12 ,28-31). Morálka bez mystiky je mrtvá klec. Církev není organizace s programem mravní obrody národa, jakýsi okrašlovací spolek bojující proti sexu před svatbou, nýbrž organismus na cestě. A teprve v přikázání „Miluj Hospodina“ se rozzáří celá morálka a celá morálka dostane smysl. Podstatou církve není šesté přikázání, nýbrž dotek absolutna, Jákobův zápas s Bohem, ze kterého člověk nemůže vyjít nezraněn. Dotek věčnosti.

Pokud bychom církev vnímali, jak ji popisuje úvod tohoto textu, pak by to byl jednoduchý život: dodržuj deset přikázání, a hlavně to šesté – a budeš spasen. Takto to ale není.

Přikázání vytváří mantinely

Teprve ve světle „Miluj Hospodina“ člověk pochopí, že Desatero dává člověku prostor, aby se rozletěl, že jednotlivá přikázání zahrazují slepé cesty, dávají azimut pohybu, vytváří mantinely zahrazující odbočky vedoucí do temnot: pamatuj na sváteční den, pozor na to, co vyslovuješ, cti svoje rodiče, nebudeš závidět, nebudeš krást, nesesmilníš, leť.

Že se ti to, člověče, občas nepodaří, je tragický fakt, ale máš-li upřímnou a hlubokou lítost, od toho je zde odpuštění,  svátost smíření. Vznikla nikoli kvůli nesoustředěnosti při modlitbě nebo že ses zapomněl pomodlit před jídlem, nýbrž kvůli těm opravdu vážným věcem.

Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, je autorem této třaskavé věty: „Mladí lidé, dospělí, řeholníci a řeholnice, otcové i matky rodin, ti všichni se různým způsobem prohřešují proti čistotě. Vyznají se z toho a přitom stále kráčí kupředu. A dělají to tak správně.“ Konec citátu.

Člověče, ať tady po tobě něco zůstane

Člověk je povolán k něčemu mnohem obtížnějšímu a mnohem většímu, než je dodržování Desatera, a posláním církve je něco mnohem víc, než shánění abonentů a přesvědčování veřejnosti o škodlivosti potratů. Když Pavel mluví o tom, že jsme byli povoláni ke svobodě, nejedná se o malé věci. A v podobenstvích se toto téma objevuje znovu a znovu: Dostal jsi hřivny, tak se snaž, abys s nimi pracoval, abys využil všechno, co jsi dostal. Máš v sobě vinici s lisem, plotem a strážní věží, tak se snaž, neboť majitel vinice si brzy pošle pro vzorky a zeptá se, jak jsi naložil s půdou a hrozny. Máš tu jen omezené roky života, tak usiluj ze všech sil, aby tento den byl Den, abys jej využil do poslední vteřiny. Bůh miluje tento svět, tak bys měl i ty a měl by ses snažit, aby za tebou něco zůstalo, aby tvoje hřivna vynesla tisíc dalších. Že se cestou obvykle trochu nebo více ušpiníš, je smutné, tak toho lituj, pros Boha o odpuštění a vyznej se z toho, ale nezastavuj se, běž dál vpřed. Nový zákon pak není knihou povoleného a zakázaného, nýbrž průvodcem na Cestě.

Morálka bez mystiky je mrtvá. A mystika bez morálky se stává neřízenou střelou. Ale pokud má termín „lidská svoboda“ nějaký obsah, pak ten, že každou vteřinu mám využít k tomu, aby se program nebes – Krása, Dobro a Pravda – uskutečnil na nebi i na zemi.

Zdroj: www.pastorace.cz

Katolík se má míchat do politiky

Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří. Vládci jsou možná hříšníci, my však máme spolupracovat – vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném dobru. Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To však není pravda a není to dobrá cesta.

Katolíci - mají - projevovat zájem o politiku 

Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané – zejména pak katolíci – mají projevovat zájem o politiku. Toto téma rozvinul papež František ve své homilii (16.9.2013), při které rovněž vyzval k modlitbě za státní představitele.

Evangelium o setníkovi, který pokorně a s důvěrou žádá o uzdravení svého služebníka, spolu s listem sv. Pavla Timotejovi, ve kterém vybízí k modlitbě za vládce, papeže podnítily k „reflexi nad službou úřední moci“. Vládce „musí milovat svůj lid. Pokud jej totiž nemiluje, nemůže vládnout, nýbrž nanejvýš vnášet trochu řádu a pořádku“. Papež připomněl krále Davida, který zhřešil sčítáním lidu a žádá Pána, aby potrestal jeho samého, a nikoliv lid. Dvěma vládcovými ctnostmi jsou totiž láska k lidu a pokora, zdůraznil papež.

Nelze vládnout bez lásky k lidu a bez pokory! Každý muž a každá žena, kteří se mají ujmout vlády, si musí položit následující dvě otázky: Miluji svůj národ, abych mu lépe sloužil? Jsem pokorný a vyslechnu různá mínění, abych zvolil nejlepší cestu? Pokud si tyto otázky nepoloží, jejich vláda nebude dobrá. Vládce – muž či žena, který miluje svůj lid, je pokorný.

Každý z nás je zodpovědný za své vládce

Apoštol Pavel naopak vyzývá ty, kteří jsou vládě podřízeni, aby „konali modlitby za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný“. Občané nesmí ztrácet zájem o politiku.

Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti druzí…“. Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat.

Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří, podotkl papež. „Posloucháte zprávy v televizi - a politiky tam jen bijí holí. Čtete noviny – a také tam o nich mluví špatně a stále proti nim“. Vládci jsou možná hříšníci, tak jako David, připustil Svatý otec. My však máme spolupracovat – vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném dobru. „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky“, pokračoval papež František. „To však není pravda a není to dobrá cesta.“

Dobrý katolík se míchá do politiky

Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc.“ Namítnete: "Ale jak se mohu modlit za toho špatného člověka, který musí skončit v pekle"…Modli se za něj nebo za ni, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý křesťan. Řeknete – Otče, jak se mám modlit za tohoto člověka, se kterým to není v pořádku. Modli se za něj, aby se obrátil! Ale modli se! To ti neříkám já, ale svatý Pavel. Je to Boží Slovo.

„Dávejme tedy to nejlepší, co máme – nápady, podněty, avšak zejména modlitbu. Modleme se za naše vládce, aby nás dobře spravovali, aby vedli naši vlast, náš národ a také celý svět kupředu, aby vládl mír a společné dobro“, zakončil Svatý otec své dnešní ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Zdroj: www.pastorace.cz

 

Mladí lidé ve věku 13 až 18 let mohou od 19. do 21. 1. zažít ojedinělý víkend s tancem, přednáškami, akčními hrami a novými kamarády v DonBoscu, protože se tam koná další setkání OASIS.

 

OZNÁMENÍ: Milí farníci, ráda pro vás připravuji Kostelík, ale v tomto roce se chystáme s rodinou přestěhovat do Albrechtiček a já bych ráda předala tvorbu časopisu někomu dalšímu. Proto vás prosím, aby se nabídl jednotlivec nebo skupina, kdo by mohl pokračovat.

Kontakt

Studénka a Butovice

Římskokatolická farnost Studénka
Kostelní 907
742 13 Studénka

Římskokatolická farnost Butovice
(spravována excurrendo)
Malá strana 216
742 13 Studénka


Tel.: 556 400 759

rkf.studenka@doo.cz

Mgr. Mieczyslaw Serednicki, farář