Boží milosrdenství

 

https://www.apostol.cz/


https://www.apostol.cz/index.php

 

Korunka k Božímu Milosrdenství

modlí se na obyčejném růženci: na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria…, Věřím v Boha…

na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

na zrnkách Zdrávasu: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu.

na zakončení (třikrát): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.


Přislíbení Pána:

,,Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit."

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení a zmírněním Božího hněvu. Když se modlime tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci „Tělo a Krev, Duši a Božství“ Ježíše Krista a současně prosíme „o milosrdenství pro nás a pro celý svět“

Z deníčku sestry Faustyny:

V jisté chvíli, když jsem šla po chodbě do kuchyně, jsem v duši uslyšela tato slova:

,,Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti.Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. "

Dnes mi Pán řekl:

Zapiš, má dcero tato slova:

Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše k důvěře v mé milosrdenství.

Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání… Má dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit. Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.

Napiš pro zarmoucené duše:

až duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před jejím zrakem otevře celá propast ubohosti, do které se ponořila, ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrhne do náruče mého milosrdenství jako dítě do objetí milované matky. Tyto duše mají prvenství (v nároku) na mé slitovné Srdce, mají prvenství (v nároku) na mé milosrdenství. Řekni, že žádná duše, která vzývala mé milosrdenství, se nezklamala ani nebyla zahanbena. Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila v mou dobrotu. Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel. "

Pán mi dal ihned poznat, jak je velice žárlivý na mé srdce. "… Dokonce i mezi řeholními sestrami se budeš cítit samotná a tehdy věz, že chci, aby ses těsněji spojovala se mnou. Jde mi o každý záchvěv tvého srdce; každý záchvěv tvé lásky se odráží v mém Srdci, žízním po tvé lásce. "Ano, ó Ježíši, ale ani mé srdce by bez Tebe nedokázalo žít, neboť i kdyby mi byla nabídnuta srdce všech tvorů, neuspokojila by hlubinu mého srdce.

Při modlitbě té Korunky jsem uslyšela hlas:

Jak veliké milosti udělím duším, které se budou tu Korunku modlit, nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se Korunku modlí. Zapiš tato slova, má dcero, říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať (se) utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. " Teď se utíkejte k prameni Božího milosrdenství. Jak veliký počet duší vidím – vzdaly chválu Božímu milosrdenství a budou zpívat píseň chvály navěky.

Když jsem vešla do svého pokoje, uslyšela jsem tato slova:

Každou duši, která se tu Korunku bude modlit, bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí. Když se u umírajícího tuto Korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá duši a nitro mého milosrdenství je pohnuto pro bolestné utrpení mého Syna.

Ach, kdyby všichni poznali, jak veliké je Pánovo milosrdenství a jak velice my všichni to milosrdenství potřebujeme, zvláště v té rozhodující hodině. Dnes jsem vedla boj s duchy temnoty o jednu duši – jak strašně satan Boží milosrdenství nenávidí, vidím, jak se staví proti celému tomu dílu.

Ó, milosrdný Ježíši, rozepjatý na kříží, pamatuj na hodinu naší smrti. Nejmilosrdnější Ježíšovo Srdce, otevřené kopím, ukryj mě v poslední smrtelné hodině. Ó, krvi a vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj nevyčerpatelného milosrdenství pro mě, v mé smrtelné hodině – umírající Ježíši, záruko milosrdenství – zmírni Boží hněv v mé smrtelné hodině.

Dnes ke mně vešel Pán a řekl:

„Má dcero, pomoz mi zachraňovat duše. Půjdeš k umírajícímu hříšníkovi a budeš se modlit tu Korunku, a tím mu vyprosíš důvěru v mé milosrdenství, neboť si už zoufá. “

Naráz jsem se ocitla v neznámém domku, kde umíral už starší člověk ve strašných mukách. Okolo postele bylo mnoho ďáblů a plačící rodina. Když jsem se začala modlit, duchové temnoty se rozprchli se sykotem a vyhrožováním protí mně, ta duše se uklidnila a plná důvěry spočinula v Pánu. V tom okamžíku jsem se uviděla ve svém pokojí. Jak se to děje, nevím.

 

Kruh vzájemné modlitby o Boží milosrdenství

KNIHA MILOSRDENSTVÍ

O projektu

Drazí přátelé,
Pán Ježíš řekl: „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7). Zároveň nás ale učí a povzbuzuje: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ (Lk 6,38).

15. hodina – Hodina milosrdenství

V Deníčku sestry Faustyny Pán vyzývá: „Připomínám ti, má dcero, že kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství, v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.“ (Den. 1572)

Proč „Kniha milosrdenství“?

Povzbuzeni těmito slovy vás zveme, abyste se připojili ke kruhu vzájemné modlitby za Boží milosrdenství. Nazvali jsme to „Knihou milosrdenství“, protože tím chceme navázat na slova sestry Faustyny, která ve svém Deníčku napsala: „Můj Ježíši, má jediná naděje, děkuji ti za tu knihu, kterou jsi otevřel před očima mé duše. Tou knihou je tvé utrpení podstoupené z lásky ke mně. Z té knihy jsem se naučila, jak milovat Boha a duše. Ta kniha obsahuje pro nás nevyčerpatelné poklady.“ (Den. 304) Díky Božímu milosrdenství s důvěrou chceme, takoví, jací jsme, a s takovou vírou, jakou máme ve svém srdci, ponořit celý svůj život do „knihy utrpení“ našeho Pána, podstoupeného za každého člověka, z lásky k nám všem.

Jak to vzniklo a jak to funguje?

„Kniha milosrdenství“ – kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství vznikl jako odpověď na prosby čtenářů „Apoštola Božího milosrdenství“ a je spojen s poutním kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Projekt probíhá s požehnáním Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, za účasti Společnosti katolického apoštolátu (otcové pallotini), která je vydavatelem časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“.

„Kniha milosrdenství“ je neformálním sdružením věřících, kteří cítí potřebu modlit se vzájemně za Boží milosrdenství pro sebe, pro církev v Čechách a na Moravě a pro celý svět.

Všichni, kdo pošlou své prosby do Slavkovic u Nového Města na Moravě a vyjádří takové přání, budou zapsáni do „Knihy milosrdenství“. Prosby můžete posílat za vás, za vaše blízké, známé, přátele, za živé i zemřelé, za celý svět a zvláště za hříšníky. Prosby nebudou zveřejňovány.

Kdo chce být zapsán do „Knihy milosrdenství“, vyjadřuje tím také svou ochotu modlit se za všechny ostatní zapsané do „Knihy milosrdenství“. Pán nás učí nejen prosit, ale také dávat. To zavazuje a povzbuzuje k modlitbě za všechny, kteří stejně jako vy poslali své prosby, doufají v sílu společné modlitby a jsou zapsáni do „Knihy milosrdenství“.

Každý, kdo je zapsán do „Knihy milosrdenství“, se každý den pomodlí za všechny, kteří jsou do „Knihy milosrdenství“ zapsáni, Korunku k Božímu milosrdenství a Modlitbu odevzdání světa Božímu milosrdenství, kterou svěřil celý svět Božímu milosrdenství papež Jan Pavel II. v roce 2002.

Dobou, která každého dne sjednocuje všechny zapsané do „Knihy milosrdenství“, je Hodina milosrdenství (od 15 do 16 hod.). V této hodině se každý bude snažit aspoň na chvíli vzpomenout na utrpení Pána Ježíše podstoupené z lásky k nám a uctít tuto Hodinu podle svých možností tak, jak to Pán řekl sestře Faustyně (viz výše, Den. 1572).

Zvláštním způsobem se všichni, podle svých možností, sjednocujeme ve společné modlitbě v Hodině milosrdenství každý pátek od 15 do 16 hod. Od 16 hod. je za všechny tento den sloužena mše svatá.

Adorace od 15 hod. a pak mše svaté od 16 hod. je možné se zúčastnit v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.

Všichni zapsaní do „Knihy milosrdenství“ se snaží šířit ve svém okolí úctu k Božímu milosrdenství a povzbuzovat lidi k důvěře v Boží milosrdenství především svým životem a příkladem živé víry a také pozváním ostatních, aby se také připojili k tomuto projektu.

Kniha milosrdenství nás spojuje a viditelným symbolem tohoto spojení je malý křížek, který nám pomocí dvou paprsků tvořících symbol srdce připomíná Ježíšovo srdce plné lásky a milosrdenství a utrpení našeho Pána, do kterého jsme byli ponořeni. Červený a světlý paprsek navazují na obraz milosrdného Ježíše a připomínají nám, že Boží milosrdenství vyrůstá z utrpení Pána Ježíše, podstoupeného z lásky k nám, a vybízí nás k důvěře Bohu. Tento křížek obdrží každý, kdo bude zapsán do „Knihy milosrdenství“. Křížek je vyroben tak, abyste ho mohli nosit a abyste pokaždé, když se setkáte s někým, kdo nosí stejný křížek, měli jistotu a radost, že se tento člověk modlí za vás stejně jako vy za něj. Křížek jako symbol „Knihy milosrdenství“ je tedy také způsobem vydávání svědectví a zároveň motivuje a zavazuje k zodpovědnému chování, které by vydávalo dobré svědectví ostatním lidem.

Všichni, kteří budou zapsáni do „Knihy milosrdenství“, budou dvakrát do roka (na Velikonoce a na Vánoce) dostávat informace o vývoji projektu. Z toho důvodu je třeba sdělit svou adresu a vyjádřit souhlas s používáním osobních údajů. Informace o „Knize milosrdenství“ budou také publikovány v každém čísle časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“. Ti, kdo budou zapsáni do „Knihy milosrdenství“, nemusí tento časopis odebírat. „Apoštola“ budeme posílat jen těm, kdo o něj budou mít zájem.

Náklady na projekt

Náklady na projekt (tisk informačních materiálů, poštovné, výroba křížků) hradí Společnost katolického apoštolátu jen z dobrovolných příspěvků. Celý projekt po finanční stránce svěřujeme Božímu milosrdenství. Pokud byste cítili potřebu podpořit tento projekt, můžete přispět na účet Společnosti katolického apoštolátu: 43 – 422 136 0227/0100 (při platbě převodem z účtu nám, prosíme, sdělte svou adresu a číslo účtu, ze kterého jste dar zaslali).

 

Motlitba ke stažení

Modlitba odevzdání se Božímu milosrdenství

(akt odevzdání, kterým Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství dne 17. 08. 2002).

Odevzdání se Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat tvé milosrdenství,
aby v tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.


S církevním schválením Biskupství brněnského
č.j.: Ep/698/12 ze dne 25. 6. 2012.

převzato ze stránek https://www.knihamilosrdenstvi.cz/