Duchovní sv. přijímání

Duchovní svaté přijímání

 

   Tridentský koncil učí, že „ovoce svátosti oltářní je účinné silou touhy skrze živou víru, která působí skrze lásku“ – a toto se může dít i u duchovního, ne pouze fyzického přijímání.

Jestliže tedy nemohu být přítomen na mši svaté a přijímat Tělo Páně fyzicky, stačí vzbudit touhu po svátostném Spasiteli pod způsobou chleba. K tomu je vhodné připojit své vlastní myšlenky nebo slova víry, naděje a lásky, např. taková:

„Pane, věřím a doufám, Pane, miluji Tě! Posilni mou víru, naději a lásku!“

   Duchovní sv. přijímání má svůj hluboký smysl a význam. Uvědomme si, že andělé přijímají pouze duchovně (neboť jsou to duchové). Duchovně přijímali též všichni spravedliví Starého zákona, jak píše sv. Pavel“ „Pili totiž z duchovní skály…Tou skálou byl Kristus!“ (1 Kor 10,4). Duchovní sv. přijímání je obzvlášť cenné pro dlouhodobě nemocné osoby, upoutané na lůžko, pro něž je možnost fyzického sv. přijímání značně omezena. V této jejich situaci může mít duchovní sv. přijímání tytéž blahodárné účinky jako u zdravého člověka účast u stolu Páně při mši sv.

   Duchovní sv. přijímání je též nejlepší a nejúčinnější přípravou k fyzickému přijímání Spasitele pod způsobou chleba, neboť disponuje srdce a duši pro setkání s Ním. Proto katolíkovi, který chodí ke sv. přijímání pravidelně velmi prospívá, když před mší svatou nebo i v kteroukoli volnou chvíli toho dne, kdy má přistoupit k stolu Páně se ponoří do hluboké modlitby a vzbudí opravdovou touhu po Ježíši Kristu v Nejsvětější Svátosti, spojenou s lítostí nad svými hříchy, s hlubou vírou v přítomnost Pána pod způsobou chleba a s vroucí vděčností a láskou za dar vykoupení a získané milosti. Kdo se takto připraví k přijetí svátostného Spasitele, ten si může jist nadpřirozenými milostmi v hojné míře.

 

                P. Fridolín Aussersdorfer OFM, Dienst am Glauber 7/2010, překl. –am-

Modlitba:

„Nejmilejší Ježíši, chválím Tě, velebím Tě a oslavuji Tě,
Věřím v Tebe, doufám v Tebe a miluji Tě.
Modlím se k Tobě a vzdávám Ti díky za všechny spasené duše
Pro zásluhy Tvé svaté Matky, mého anděla strážce,
Mého patrona a všech andělů a svatých.
Prosím Tě také o odpuštění za všechny,
Kteří v Tebe nevěří, v Tebe nedoufají, Tebe nemilují,
Tebe nepřijímají a Tobě se neklanějí.

Bože – Otče, Synu a Duchu Svatý –
přijď nyní znovu do Neposkvrněného,
třikrát milostiplného a krásného Srdce mé nebeské Matky,
které ona ustavičně spojuje s mým ubohým a hříšným srdcem,
abys v něm zase vládl v tomto čase, abych už žil ne já,
ale Ty ve mně. Amen.“
                             Dienst am Glauber 7/2010