Korunka k Božímu milosrdensví

  https://www.abcsvatych.com/korunka.html

 

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Zdrávas Maria

Věřím v Boha


Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Jěžíše Krista,
na smír za hříchy naše
i celého světa.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Tento desátek se modlí celkem  5 x   .

Na zakončení:

3 x     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.Úvodní modlitby v plném znění :


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. AmenVěřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Nahoru

Svátek Božího milosrdenství

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství."
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy pro­hlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou.
Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po Velikonocích.
Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.
Sám Pán Ježíš o něm říká:
V jistou chvílí jsem uslyšela tato slova:
"Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství.
Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášťpro ubohé hříšníky.
V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství;
celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.


Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání,
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů;
v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;
ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.


Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost.
Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství.
Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém mi­losrdenství.


Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, tou­žím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích.
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.

Hodina Božího milosrdenství

V říjnu 1936 v Krakově doporučil Pán Ježíš uctívat ho­dinu své smrti:
"Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán.


V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlnosti.
Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.


Žádám o úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem nejhlouběji dal to tajemství poznat.


O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umíráni. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..."

Obraz milosrdného Ježíše

(Obraz Božího milosrdenství)
Jeho podoba byla zjevena ve vizi, kterou měla sestra Faustina 22. února 1931 v cele Plockého kláštera.
Pro tento obraz Krista jsou charakteristické dva paprsky.


Světlý paprsek představuje vodu, která omilostňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duše.
Pán Ježíš sestře Faustině řekl:
"Slibuji, že duše, která bude tento obraz ctít, nezahyne. Já sám ji budu chránit jako svou chválu."